Η πρόκληση

Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και εκστρατείες σχετικά με την ένταξη και την ψυχική υγεία που απευθύνονται σε νευροτυπικούς νέους, αλλά λιγότερες για νέους με ASD or DS στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ASD) ή Σύνδρομο Down (DS) συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τα εργαλεία για να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία μετά την ολοκλήρωση του σχολείου. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε δυσκολίες στη μάθηση, όπως η δυσκολία στις επικοινωνιακές δεξιότητες και τα κίνητρα. Για παράδειγμα, τα άτομα με DS μπορεί να έχουν πρόβλημα στην κατανόηση της ομιλίας και να παραμένουν συγκεντρωμένα κατά τη διάρκεια μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να δυσκολεύονται να εκφραστούν και να εμπλακούν με τους άλλους.

Το έργο TUA

Το TUA καθοδηγείται από την ανάγκη να αναπτυχθούν προγράμματα σπουδών που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους με ψυχικές αναπηρίες, καθώς και τους εκπαιδευτικούς, τους φροντιστές, τους εργαζόμενους στη νεολαία και τους επαγγελματίες υγείας που τους υποστηρίζουν. Με την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, μπορούμε να εργαστούμε για τη μείωση της συνολικής περιθωριοποίησης που βιώνουν αυτά τα άτομα.

Οι στόχοι μας

  • Να προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη και να βελτιώσουμε την προσέγγιση των περιθωριοποιημένων νέων.
  • Να αναπτύξουμε περιβάλλοντα μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και προγράμματα σπουδών που προάγουν την ισότητα, την ισότητα και τον σεβασμό.
  • Να αυξηθεί η ποιότητα, η καινοτομία και η αναγνώριση του έργου που παράγουν οι νέοι με ASD/DS.
  • Να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή των νέων με νοητική αναπηρία στα κοινά και να ενισχυθεί το αίσθημα πρωτοβουλίας τους στις περιοχές που κατοικούν και στα ευρύτερα πλαίσια.

Πώς θα επιτύχουμε τους στόχους μας;

  • Αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα σπουδών για το πώς να υποστηριχθούν οι νέοι με DS/ASD ώστε να γίνουν φορείς κοινωνικής αλλαγής μέσω της τέχνης.
  • Με την ανάπτυξη της πλατφόρμας “Express Yourself”, μιας διαδραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που αποτελείται από (α) εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες που υποστηρίζουν νέους με DS/ASD και (β) την ψηφιακή πλατφόρμα “Express Yourself” (Εφαρμοσμένη εκπαίδευση) για νέους με αναπηρίες ψυχικής υγείας.
  • Με την ανάπτυξη μιας διαδραστικής εργαλειοθήκης που διδάσκει σε νέους με DS/ASD την τέχνη και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.